Ministrica Divjak uvodi četiri varijante rasporeda školskih praznika, a županije bi se trebale odlučiti između njih. Prijedlog je još nekoliko dana na javnoj raspravi – pogledajte ga ovdje.

Nelogičnost i nekvaliteta prijedloga vidi se već po tome što uopće nije ujednačen broj slobodnih dana: prve dvije inačice imaju dva dana manje praznika od treće odnosno tri dana manje od četvrte!

Školska godina bi za sve počela tjedan dana kasnije (9. rujna) i završila tjedan dana kasnije (17. lipnja), što smatramo lošim jer su u lipnju dani duži i vrućiji nego u rujnu i pozornost djece je puno slabija.

Nepotrebno se uvodi tjedan (nezanimljivih) “jesenskih” praznika prije Svih svetih, čime se prvo polugodište koje je ionako već bilo puno kraće od drugog skraćuje za još dva tjedna, a skraćuju se i (atraktivniji) zimski praznici.

U drugom polugodištu (dakle još dužem nego do sada) Ministrica se najviše “okomila” na uskrsne blagdane: oni koji žele biti slobodni za vazmeno trodnevlje ostat će bez proljetnih praznika tjedan nakon Uskrsa (i obrnuto)!

Roditelji, djeca i nastavnici će se sigurno buniti, ali će tada već biti kasno! Reagirajmo sada dok još možemo utjecati!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

23komentara na članak
23opći komentar
0nadopuna teksta
I.
(1) Ovom odlukom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2019./2020.

(2) Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom, ovom Odlukom propisuje se i mogućnost ostvarivanja prava na jesenski odmor, kao i na korištenje zimskog odmora u dva dijela.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

2
II.
(1) Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine , a završava 17. lipnja 2020. godine .

(2) Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

(3) Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine .

(4) Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora iz točke IV. ove Odluke.

19
III.
(1) Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

(2) Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom Županijskoga upravnog odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 17. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine, za završne razrede srednje škole.

1
IV.
(1) Odmor za učenike tijekom nastavne godine može se realizirati na jedan od sljedećih načina:

1. Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 14. travnja 2020 . i završava 17. travnja 2020. godine , s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

2. Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

3. Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

4. Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

(2) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova, osnivač odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ove točke, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava te o tome dostavlja pisanu obavijest Upravnome odjelu.

(3) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova kojima je osnivač županija, Upravni odjel odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ove točke, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima županija ima osnivačka prava.

17
V.
Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine , osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

2
VI.
Iznimno, učenici u strukovnim programima/kurikulumima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i/ili koji imaju stručnu praksu, mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupan odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, broj 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).

0
VII.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).

0
VIII.
Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom odlukom, o čemu odlučuje Ministarstvo na zahtjev škole i Upravnoga odjela .

0
IX.
Iznimno, škole koje provode eksperimentalni program „ Škola za život“ mogu odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministrica.

0
X.
Osnivači školskih ustanova dužni su obavijest iz točke IV. stavka 2. ove Odluke dostaviti Upravnom odjelu do 10. lipnja 2019 . godine, a Upravni odjel je dužan do 14. lipnja 2019. godine obavijestiti Ministarstvo o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području županije.

5
XI.
(1) Upravni odjeli dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu Odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području županije.

(2) Š kolske ustanove dužne su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu Odluku, kao i način realizacije odmora u školskoj ustanovi u školskoj godini 2019./2020.

1
XII.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

MINISTRICA

prof. dr. sc. Blaženka Divjak